2% z daní

Pomôcť deťom môžete aj poukázaním svojich 2% zo zaplatenej dane, čo pre Vás nepredstavuje žiaden výdavok, no pre rodiny má táto pomoc veľký význam.

AKO DAROVAŤ 2% Z DANE PRE NADÁCIU POMOC DRUHÉMU

Ste zamestnanec?

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2020 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2% z dane. Pokiaľ ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2021 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane Nadácii POMOC DRUHÉMU spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 37989677
 • Právna forma: nadácia
 • Obchodné meno (názov): POMOC DRUHÉMU
 • Sídlo: Pribinova 429/18, 920 01 Hlohovec

4. Najneskôr do 30.4.2021 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

Ste fyzická osoba?

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Nadácie POMOC DRUHÉMU poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje na vyplnenie:

 • IČO: 37989677
 • Právna forma: nadácia
 • Obchodné meno (názov): POMOC DRUHÉMU
 • Sídlo: Pribinova 429/18, 920 01 Hlohovec

4. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 1. apríla 2021 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Nadácie POMOC DRUHÉMU.

Ste právnická osoba?

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2020 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako nadácii POMOC DRUHÉMU), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2020 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať Nadácii POMOC DRUHÉMU 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%).

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 37989677
 • Právna forma: nadácia
 • Obchodné meno (názov): POMOC DRUHÉMU
 • Sídlo: Pribinova 429/18, 920 01 Hlohovec

4. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Ak chcete zbierať 2% prostredníctvom Nadácie Pomoc druhému

Postup krokov na zbieranie 2% prostredníctvom Nadácie Pomoc druhému nájdete tu:

Manuál na zbieranie 2% z dane