Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ako aj  v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľujem týmto prevádzkovateľovi: Nadácia POMOC DRUHÉMU, IČO: 37 989 677, so sídlom Pribinova 18, 920 01 Hlohovec, zapísanej do registra nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/807 (ďalej aj ako „Nadácia“), dobrovoľne a slobodne svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a na účel tam uvedený, po dobu nevyhnutnú k spracúvaniu týchto osobných údajov.

Rozsah poskytnutých osobných údajov:

Žiadateľ o príspevok

 • meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého bydliska (ulica, mesto, PSČ)
 • e-mailová adresa a telefónne číslo
 • číslo bankového účtu
 • kópia dokumentu preukazujúca zdravotný stav žiadateľa o príspevok
 • všetky osobné údaje poskytnuté žiadateľom o príspevok v dokumentoch predložených Nadácii, napr. v dotazníku a čestnom prehlásení

Darca

 • meno, priezvisko, resp. obchodné meno alebo názov
 • adresa trvalého bydliska (ulica, mesto, PSČ), resp. sídlo právnickej osoby
 • e-mailová adresa
 • IČO, IČ DPH, DIČ

Účel:

 • vedenie evidencie žiadateľov o poskytnutie nadačného príspevku, evidencia poskytnutých príspevkov v prípade schválenia žiadosti zo strany Nadácie
 • kontrola použitia poskytnutého príspevku
 • vedenie evidencie darcov a obdarovaných
 • evidencia, priradenie a poskytnutie jednotlivých darov
 • komunikácia týkajúca sa pripísania darov a informovania o aktivitách Nadácie

Zároveň súhlasím, aby osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov obsiahnuté v úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo inak zaznamenané v informačnom systéme vedenom Nadáciou pre potreby spracúvania v informačnom systéme, ktorého sú prílohou, za účelom a v rozsahu potrebnom k dosiahnutiu účelu spracovania osobných údajov prevádzkovateľom.

Nadácia použije osobné údaje len k vyššie uvedenému účelu.

Pre úplnosť týmto výslovne súhlasím s tým, aby v prípade poskytnutia daru boli moje osobné údaje v rozsahu:

Meno, priezvisko obdarovaného/darcu uvedené na webovom sídle Nadácie ako aj v rámci informačných a/alebo propagačných  materiálov Nadácie.

Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a úplné a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámim Nadácii. Taktiež prehlasujem, že som bol/bola riadne informovaný/informovaná  o svojich právach podľa platného Zákona o ochrane osobných údajov.

Beriem na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi EÚ.        

Taktiež beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním mojich osobných údajov,  a to rovnakým spôsobom, akým som súhlas udelil/udelila. Zároveň som bol/bola informovaný/informovaná, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.